Typy kabelů z hlediska použití

Elektrická a elektrotechnická zařízení jsou soustavami technologických součástí vzájemně propojených kabeláží. Jednotlivé kabely, které se pro propojování technologických soustav, celků a modulů používají, slouží zpravidla ke dvěma hlavním účelům, a to k přenosu energie a signálu. Tomuto účelu jsou přizpůsobeny nejen konektory na vstupech a výstupech kabeláže, ale také konkrétní materiálové a strukturální řešení vysvazkování jednotlivých žil, jež umožňují konkrétní funkčnost.

Z čeho jsou kabely složeny

Kabel se standardně skládá z žil, které tvoří vodiče. Vodiče mohou být buď silnoproudé nebo slaboproudé s ohledem na jejich strukturální řešení. Silnoproudé vodiče jsou obvykle napájecí, tzn. vedou elektrickou energii a jejich hlavním účelem je pohon dílčích soustav. Slaboproudé vodiče jsou naopak obvykle aplikovány pro potřeby přenosu signálů a dat, slouží tedy k ovládání, sběru informací a komunikaci. Každá žíla je obvykle opatřena izolací, která může indikovat postavení žíly v kabelu (u silnoproudých vodičů se pro tyto účely využívá barevného rozlišení izolace), nebo plní pouze funkci ochranou a bezpečnostní. Kabeláž může být tvořena jednotlivými vodiči nebo složenými vícežilovými kabely obvykle v závislosti na složitosti systému.

Členění kabelů podle typu vodičů

Podle typu vodičů ve struktuře kabelu jsou rozlišovány dvě základní aplikační skupiny, a to:

  • silové kabely (silnoproudé), které jsou určeny k přenosu elektrické energie a dále se člení podle instalačních parametrů
  • slaboproudé kabely, které se využívají k přenosu dat a komunikaci a kategorizují dle typu signálu, jež přenáší

fiber-4814456_1280

Silové kabely a jejich dělení

Silové kabely lze rozdělit především podle systému instalace, a to na:

  • kabely pro vedení elektrické energie vně systému – ukládají se do vysekaných žlabů ve zdech, instalačních žlábků či lišt
  • lehké napájecí kabely – využívají se k rozvodu elektrické energie ze sítě do spotřebiče
  • závěsné kabely – určené k volnému vedení elektrické energie v prostoru (standardně obsahují výztužný vodič

Slaboproudé kabely a jejich dělení

U slaboproudých kabelů lze rozeznávat několik typů, které se vzájemně liší jak strukturou vodičů, tak osazeným konektorem. Jedná se o:

  • datový kabel – slouží k přenosu dat všech formátů kromě zvukových a audiovizuálních záznamů
  • koaxiální kabel – slouží k přenosu vysokofrekvenčních signálů, je specifický implementací dvou vodičů (vnějšího a vnitřního), jejichž vzájemným spolupůsobením je dosaženo maximální čistoty signálu
  • komunikační kabel – může přenášet různé signály včetně řídicích a ovládacích
  • optický kabel – je vyroben z optického vlákna a je alternativou datového kabelu s vyšším výkonem

Kromě uvedených lze komunikační a řídicí kabely pořídit v různých variantách, které jsou specifické svým řešením a funkcí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup